Gizlilik İlkesi

GEREKÇELER

 

Çubuklu mah. Vatan cad. No:26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE adresinde kayıtlı ofisi bulunan DEKA M.E.L.A. S.r.l. Türkiye Distribütörü Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., gerek ana sayfadan gerekse iç sayfalardan www.monalisadokunusu.com sitesini ziyaret edenlerin kişisel bilgilerini (kullanıcılar) işleme ve koruma yönüyle, siteyi yönetmek için benimsenen yöntemler hakkında bilgi verebileceğine ilişkin kullanıcıları bilgilendirmektedir. Bu belge, 30 Haziran 2003 tarihli ve 196 sayılı KHK’nin 13ncü maddesinde belirtilen hükümlerle çelişmeyen bilgi verme amaçlı bir duyurudur (kişisel verilerin korunmasına dair kanun). Bu duyuru sadece ve münhasıran şirkete ait www.monalisadokunusu.com internet sitesiyle ilgilidir olup bu internet sitesindeki sayfalar üzerinde etkinleştirilen herhangi bir bağlantı üzerinden kullanıcının başvurduğu diğer siteleri kapsamamaktadır. Tanımlanan ya da tanımlanabilir kişiler hakkındaki bilgiler, sadece internet sitesi üzerinde gezinti yapmak suretiyle toplanabilir.          

 

 

VERİ DENETİMCİSİ VE İŞLEMCİLERİ

Veri  Denetimcisi, Çubuklu mah. Vatan cad. No:26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE adresinde kayıtlı bürosu bulunan DEKA M.E.L.A. S.r.l. Türkiye Distribütörü Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. şirketidir. Avrupa Birliği Kanunlarının 196/2003 sayılı KHK’nin 29ncu maddesinde öngörüldüğü şekliyle Veri Denetimcisi tarafından görevlendirilen işlemcilerin güncel listesine, Veri Denetimcisi’nin kayıtlı bürosundan ulaşılabilir.

İŞLENEN VERİLER

Gezinti verileri:

İnternet sitesinin çalışması için gereken veri işleme sistemleri ve yazılım, normal işlemler esnasında, İnternet protokolleri kullanıldığında bazı kişisel verilere ulaşmaktadır.

Bu bilgiler, tanımlanan kişilerle ilişkilendirilmek üzere toplanmaz, ancak doğası gereği üçüncü taraflarca verilerin işlenmesi ve ilişkilendirilmesi yoluyla her bir kullanıcıya ilişkin bazı özellikleri verebilir.

Bu veri kategorisi, internet sitesine bağlanan kullanıcıları bilgisayarlarına ait IP adreslerini veya domain adlarını, talep edilen kaynakların URI gösterimli adreslerini (Uniform Resource Identifier), istem zamanını, sunucuya istemde bulunmak için kullanılan yöntemi, sunucudan dönen dosyanın boyutunu, sunucu tarafından sağlanan yanıtın durumunu gösteren sayısal kodu (başarılı, hata, vs.) ve işletim sistemi ile kullanıcının bilgisayarındaki yazılıma ilişkin diğer parametreleri kapsamaktadır.

Bu şekilde toplanan veriler, siteye zarar veren bilişim suçlarıyla bağlantılı olarak sorumluluğu belirlemede kullanılabilir.

Doğrudan doğruya kullanıcı tarafından sunulan veriler

Yukarıda belirtilen internet sitesindeki çeşitli kısımlar tarafından istenen, verilerin açık ve istemli olarak gönderilmesi, kullanıcıya ait istemlerin (sınırlı olmamakla birlikte örnek olarak, internet sitesinin anasayfasında veya iç sayfalarında bulunan elektronik posta adreslerine yazmak suretiyle bilgi ya da açıklama talep edildiğinde, ya da kullanıcının aday olarak işe başvurması amacıyla kendi özgeçmişini göndermesi halinde, ya da ‘irtibat’ kısmında yer alan numaralar aranması veya faks çekilmesi durumunda) firma tarafından işlenmesini sağlamaktadır. Bu hükümler, başvuruda bulunmak veya eğitim için aday başvurusu yapmak için gerekli olan kayıt formunun yer aldığı sayfalardaki şirketler veya profesyonel danışmanlar tarafından girilen veriler bakımından da geçerlidir. 

Kullanıcı tarafından istenilen özel hizmetlere ilişkin bilgilere yine bu internet sitesinden ulaşılabilir.    

VERİ KAYNAĞININ NİTELİĞİ  

Veri işleme ve aktarım protokollerini başlatmak amacıyla gezinti verileri işleme tabi tutulmakta olup kullanıcılar tarafından kişisel verilerin sağlanması ücretsiz ve isteğe bağlıdır.

İŞLEME YÖNTEMLERİ

Yukarıda sözü geçen internet sitesi yoluyla toplanan veriler, veri işleme ve veri aktarım prosedürleri aracılığıyla işleme sokulmaktadır. Teknik veriler, 196/2003 sayılı KHK’de ve eklerinde öngörülen tüm güvenlik tedbirlerinden sorumlu şirket tarafından işletilen sunucularda muhafaza edilmektedir. 

ÇEREZLER

Kullanıcılara ait hiçbir kişisel veri, yukarıda sözü edilen internet sitesi tarafından bu bağlamda toplanmamaktadır. 

Çerezler, kişisel nitelikteki bilgileri aktarmada kullanılamayacağı gibi hangi türden ya da sistemden olursa olsun adı geçen kalıcı çerezlerin kullanıcıları izlemede kullanılması da mümkün değildir.

Oturuma ilişkin bu tür çerezlerin kullanımı (kullanıcının bilgisayarında kalıcı olarak depolanmamakla birlikte tarayıcının kapatılmasıyla silinen), sitenin güvenilir ve etkin bir biçimde ziyaret edilmesiiçin gerekli oturum tanımlama bilgisinin (sunucu tarafından üretilen gelişigüzel sayılardan oluşan) aktarımıyla kesin olarak sınırlandırılmaktadır.

Adı geçen internet sitesinde kullanılan bu oturum çerezleri, kullanıcıların güvenli bir şekilde gezinti yapabildiği gizliliği ihlal etme potansiyeline sahip diğer veri işleme tekniklerinin kullanımını engellemekte ve sistemin kullanıcıya ait kişisel tanımlama bilgilerini toplamasına izin vermemektedir.

Veri Denetimcisi, şirketin internet sitesinden erişilebilen çerezlere ilişkin bilgilendirme duyurusunda ayrıntılı olarak ele alındığı üzere bir dizi çerez kullanmaktadır..

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

Veri sahibi, 30 Haziran 2003 tarihli ve 196 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7, 8, 9 ve 10ncu maddelerinde açıklandığı üzere, Veri Denetimcisi’ne müraacat etmek suretiyle hak talebinde bulunabilmektedir. Daha özel bir ifadeyle, 7nci madde uyarınca, veri sahibi (ilgili taraf), henüz kayıt altına alınmamış dahi olsa, kendisine ait kişisel verilerin varlığına ya da başkaca bilgilere ilişkin kanıtları elde etme ve adı geçen verileri anlaşılır bir biçimde alma hakkına sahiptir. Veri Sahibi’nin şunlara ilişkin bilgileri elde etme hakkı bulunmaktadır: a) kişisel verilerin menşei; b) verilerin işlenmesine ve kullanılan yöntemlere ilişkin amaçlar; c) verilerin elektronik araçlar yardımıyla işlenmesi halinde tatbik edilen mantıksal yapılar; d) Madde 5 Paragraf 2’de öngörüldüğü üzere veri denetimcisine, verileri işleyen yöneticiye ve atanan temsilciye ilişkin ayrıntılı bilgiler; e)  kişisel verilerin aktarılabildiği ya da veri işleme denetmenleri veya veri işlemcileri olarak söz konusu Ülke’deki bölge için temsilci atama kapasitesinde dikkatleri çekilen kişiler ya da kişi grupları. Veri sahibi şu hususlarda yetkilidir: a) verileri gözden geçirip düzelttirme, değiştirme veya kendi yararı söz konusu olduğunda ekleme yaptırma; b) verilerin toplanması ve daha sonradan işlenmesi amaçlarıyla saklanmasına ihtiyaç duyulmayan tüm bilgiler dâhil olmak üzere illegal verilerin silinmesi, isimsiz hale getirilmesi ya da dolaşımının sınırlandırılması; c) yukarıdaki a ve b paragraflarında değinilen önlemlerin, böyle bir zorunluluğun imkânsız olmadığı ya da korunan haklara büyük ölçüde orantısız olan araçları gerektirmediği müddetçe, verilerin aktarıldığı ya da yayımlandığı tarafların bilgisine sunulduğuna dair teyit alınması. Veri sahibi kısmen veya tamamen şu hususlara itiraz etme hakkına sahiptir: a) kanuni gerekçelere dayarak, verilerin toplanmasındaki amaçlara ilişkin kişisel verilerin işlenmesi; b) reklam malzemelerinin gönderilmesiyle, doğrudan satışlarla, Pazar araştırmalarıyla ya da satışa yönelik haberleşmelerle bağlantılı amaçlar için bizzat kişisel verilerin işlenmesi.    

VERİLERİN AKTARIMI VE YAYIMLANMASI

Toplanan veriler, bu verileri gizli olarak işlemekle yükümlü yetkilendirilmiş üçüncü şahıslara ya da 196/2003 sayılı KHK’nin 29ncu maddesinde belirtilen eğitimli veri işleme yöneticilerine (IT şirketleri ve barındırma hizmetiveren firmalar gibi) gönderilen tüm bildirimlerin haricinde, veri sahibinin açık rızası alınmadığı müddetçe, yayımlanmayacak, satışı yapılmayacak ve üçüncü taraflarla değişimi gerçekleştirilmeyecektir. Veriler, kanunlara uygun olarak, yetkili makamlarla paylaşılabilir.    

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ YER

DEKA M.E.L.A. S.r.l. Türkiye Distribütörü Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından önerilen İnternet servisleri yoluyla elde edilen kişisel veriler, Çubuklu mah. Vatan cad. No:26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE adresinde bulunan şirketin kayıtlı ofisinde muhafaza edilmektedir. Bu veriler, sadece işlemek üzere eğitim almış teknik personel tarafından ya da belli zamanlarda bakım işini gerçekleştirmek üzere eğitilmiş kişilerce işleme alınmaktadır.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH